Skip to Content Skip to Navigation

Department of Labor

Kreyòl ayisyen (Haitian-Creole) Guide Page

Aplikasyon pou Benefits Asirans Chomaj (UI) (P800HC)
(Applying for Unemployment Insurance (UI) Benefits)

Gid ak enfòmasyon sou Asirans Chomaj pou Moun kap fè Reklamasyon (TC 318.3)
(Unemployment Insurance Information for Claimants)

Fòmil Detèminasyon Alokasyon Finansyè (T402B si kalifye) (T402N si pa kalifye)
(Templates of Monetary Benefit Determination)

Demann pou Rekonsiderasyon (TC403HR)
(Request for Reconsideration)

Demann pou yon Peryòd de Baz Altènatif (TC 403HA)
(Request for Alternate Base Period)

Demann pou Montan Baze sou Semèn Travay (LO 403.5)
(Request for Rate Based on Weeks of Employment)

Sètifikasyon Koupon Pa Lapòs
(Certification Mail Coupon)

Enfòmasyon sou Kat Peman Dirèk
(Direct Payment Card Information)

Fè Yon Reklamasyon Pa Entènèt (Sèvis founi an Angle)
(File a Claim Online (Service provided in English))

Reklame Alokasyon Chak Semèn Pa Entènèt (Sèvis founi an Angle)
(Claiming Weekly Benefits Online (Service provided in English))

Kesyon sou Peman Alokasyon Pa Entènèt (Sèvis founi an Angle)
(Benefit Payment Inquiry Online (Service provided in English))

Anrejistre pou Depo Dirèk (Sèvis founi an Angle)
(Register for Direct Deposit Online (Service provided in English))

Thanks for the feedback! It will help us improve your experience.